top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN V2.02 SEPTEMBER 2022

Fullbody Fit is gevestigd en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 84788275.

 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN Personal Training (in alle aangeboden varianten)

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een sessie voor Personal Training, Bootcamp Instap of Gevorderd, Small Group training en DUO Training aangeboden en/of verzorgd door Fullbody Fit

 3. De trainingen zoals benoemd bij punt 1 worden gegeven onder leiding van een gecertificeerde instructeur. De lessen, lestijden en locaties worden schriftelijk aan de deelnemer bekend gemaakt. De lestijden en locaties zijn terug te vinden op fullbody-fit.nl

 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke abonnement die een deelnemer recht geeft op deelname aan een training.

 5. Zowel door de door deelname aan een van de lessen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden van Fullbody Fit

 6. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Fullbody Fit geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 7. Fullbody Fit kan deze algemene voorwaarden met een maximum van 2x per jaar wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Fullbody Fit. www.fullbody-fit.nl/algemenevoorwaarden

 

2. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen Fullbody Fit en de deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen. Welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van de deelnemer.

 2. Voor Fullbody Fit ontstaan verplichtingen uit de getekende overeenkomst in de vorm van een abonnement(en), nadat door de deelnemer aan al de verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan

 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fullbody Fit. Het doorvoeren van wijzigingen in de reeds gesloten overeenkomst kan voor de deelnemer kosten met zich meebrengen waartoe Fullbody Fit de deelnemer zal verplichten deze kosten te betalen

 4. Een overeenkomst tussen Fullbody Fit en de deelnemer bestaat uit een abonnement, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan één in overeenkomst overeengekomen soort van (personal) training.

3. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. De actuele prijzen van abonnementen staan op website van Fullbody Fit

 2. Fullbody Fit heeft het recht deze prijzen eenzijdig te wijzigen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Fullbody Fit.

 3. Fullbody Fit heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen te staken of op te schorten indien de deelnemer niet tijdig aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 4. De verschuldigde bedragen zullen maandelijks geïncasseerd worden door middel van een automatische incasso, door de aanmelding via de website, gaat de deelnemer akkoord met de maandelijkse automatische afschrijving rond de 27ste van elke maand, met tegen rekening NL82RABO0375760865

4. ONTBINDING

 1. A. De deelnemer kan een overeenkomst met Fullbody Fit ontbinden binnen een termijn van veertien (14) dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten. Er zal dan restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden

 2. B. De deelnemer kan enkel door middel van schriftelijke communicatie kenbaar maken af te willen zien van de reeds gesloten overeenkomst en gebruik te willen maken van de 14 dagen wettelijke bedenktermijn. Fullbody Fit zal een schriftelijke bevestiging sturen van het honoreren van het ingediende verzoek.

 3. Wanneer de deelnemer zijn recht op ontbinding uitoefent, zal de deelnemer de inmiddels al door Fullbody Fit gemaakte redelijke kosten in het kader van de overeenkomst vergoeden

 4. Na het verstrijken van het herroepingsrecht van veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst is het alleen mogelijk voor de deelnemer om de overeenkomst met Fullbody Fit te ontbinden met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, rekent vanaf de eerste van de maand (voorbeeld: zeg je op, op 15 april, dan gaat je opzegging van 1 mei in en is de laatste betaling eind mei).

 5. Tijdens ziekte / zwangerschap kan er in overleg een bevriezing van het abonnement plaatsvinden, echter kan er geen garantie / aanspraak gedaan worden op behoudt, bij terugkomst, van het op dat moment geldende trainingstijd/groep gegarandeerd worden.

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN (PERSONAL) TRAINING

 1. De deelnemer kan zich tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van een training nog afmelden, er kan dan geprobeerd worden een nieuwe afspraak te plannen of de keuze tot digitale training (PDF) op maat gemaakt. Afmelding binnen 24 uur wordt in rekening gebracht, zonder de beschikking tot een digitale training (PDF).

 2. Fullbody Fit is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van Fullbody Fit. Wanneer er een wijziging plaatsvindt ten aanzien van het trainingsschema en de locatie dan zal dit minimaal 90 minuten voor aanvang van de eerst volgende training door Fullbody Fit schriftelijk naar de opgegeven deelnemers gecommuniceerd worden middels whatsapp of email.

 3. Fullbody Fit heeft tot 90 minuten voor het tijdstip van aanvang van de geplande training het recht de training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Het minimale aantal deelnemers betreft 3. Bij annuleren wordt door de trainer schriftelijk gecommuniceerd aan de reeds aangemelde deelnemers middels whatsapp.

 4. Buitengewone omstandigheden leveren voor Fullbody Fit altijd overmacht op en ontheffen Fullbody Fit van de overeengekomen verplichtingen. Bij blijvende overmacht is Fullbody Fit ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te leven en is er geen mogelijkheid tot aanspraak op restitutie van deelnamegelden

 5. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel (code geel/oranje/rood zoals opgegeven door de KNMI) kan een training worden afgelast. Fullbody Fit is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden

 6. Indien de deelnemer dusdanig hinder of (over)last oplevert binnen een training dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, dan kan deze deelnemer door Fullbody Fit van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer en deze kan geen aanspraak maken op restitutie van de reeds betaalde kosten

 7. Fullbody Fit accepteert geen enkele vorm van discriminatie of openlijke belediging jegens trainers, deelnemers of andere betrokkenen. Wanneer hier sprake van is wordt de deelnemer direct ontbonden van overeenkomst zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

 8. Deelnemers van de Bootcamp training kunnen maximaal 4 credits opbouwen. Deze worden opgebouwd door het afmelden van een training (minimaal 1 uur voor aanvang, binnen 1 uur of no-show, wordt er geen credit opgebouwd). Deelnemer kan zich zelf aanmelden voor een andere training. De credits komen te vervallen op de laatste dag van het lidmaatschap.

 9. Tijdens feestdagen vinden er geen bootcamps plaats.

 10. Elke laatste zondag van de maand is er geen training, deze training kan op de woensdag voorafgaand de laatste zondag worden ingehaald, wanneer dit niet lukt voor deze training wordt een credit uitgegeven. 

 11. Tijdens de schoolvakanties (midden-Nederland) zullen er geen trainingen (PT en Bootcamp) worden gegeven, in de zomervakantie is er een aangepast trainingsrooster.

6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een (personal) training geschiedt op eigen risico. Een (personal) training is intensief en kan blessures tot gevolg hebben. De deelnemer dient zelf in te schatten er voldoende geschiktheid is voor deelname aan de trainingen

 2. Wanneer de deelnemer om (medische) redenen twijfelt over de geschiktheid tot deelname aan de training is het raadzaam om altijd eerst overleg te hebben met de trainer van Fullbody Fit. Eventueel kan deze trainer de deelnemer aanraden om vooraf aan deelname advies in te winnen bij een arts. De deelnemer zal in dit geval terugkoppeling geven aan de trainer voorafgaand aan deelname aan training

 3. Fullbody Fit als organisatie en de betrokken trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van de deelnemer vóór, tijdens of na deelname aan de training

 4. Fullbody Fit is niet aansprakelijk voor blessure(s) of andere schade die de deelnemer oploopt tijdens of ten gevolge van een door Fullbody Fit gegeven training. Adviezen van de trainer van Fullbody Fit zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd door de deelnemer

 5. Fullbody Fit is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband gebracht met een door Fullbody Fit gegeven training

 6. Fullbody Fit behoudt zich het recht voor om door de training naar diens beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. Dit gaat altijd vooraf en in overleg

 7. Fullbody Fit is niet verzekerd voor schade aan of veroorzaakt door de deelnemer

 8. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7. BEELDMATERIAAL

 1. Gedurende de lessen kan er beeldmateriaal worden gemaakt ter promotie van de activiteiten van Fullbody Fit

 2. Fullbody Fit behoudt zich het recht dit beeldmateriaal te gebruiken ter promotie. Dit beeldmateriaal kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de website, diverse social media, flyer materiaal, etc. Er zal altijd voor de les kenbaar worden gemaakt dat er opnames plaats vinden. Daarnaast kan een deelnemer expliciet aangeven dat het niet herkenbaar op beeld willen worden opgenomen.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

 1. Fullbody Fit respecteert de privacy van de deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk worden behandeld

 2. Fullbody Fit gebruikt de gegevens enkel om de overeenkomst met de deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor al het overige zal Fullbody Fit deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer

 3. Fullbody Fit zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst

 4. De trainers van Fullbody Fit en de ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren

 5. De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

 6. Hoewel Fullbody Fit de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Fullbody Fit niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan de zijde van Fullbody Fit sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid

 7. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.Fullbody Fit.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Fullbody Fit gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Fullbody Fit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

 8. De website www.Fullbody-Fit.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Fullbody Fit

 9. De deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring.

9.KLACHTEN

 1. De deelnemer dient een klacht, met betrekking tot enige prestatie van Fullbody Fit, zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij de directie van Fullbody Fit in de persoon van Susan Buurman. Direct, dan wel uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer het gebrek of schade heeft geconstateerd/geleden. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij Fullbody Fit via: Florahof 8, 3941BP te Doorn  of middels telefoonnummer +31 6 19695004

 2. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen

 3. Fullbody Fit beantwoordt de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Fullbody Fit verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht dan wordt dit direct per e-mail aan deelnemer gemeld

 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil binnen deze algemene voorwaarden. Wanneer dit het geval is dan kan zowel de deelnemer als de bestuurder van Fullbody Fit juridische ondersteuning inschakelen. In beiden gevallen wordt dit niet vergoed door Fullbody Fit.

10.GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze algemene voorwaarden kan enkel en alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Fullbody Fit

 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter

bottom of page